Privacyverklaring

Inleiding
Kinderdagverblijf Thuis respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. Uw informatie welke wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hoe we dit doen
is bij wet geregeld. Deze wet heet vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kort betekent dit dat wij de verantwoordelijkheid hebben u te vertellen wat er met de persoonsgegevens gebeurt. Wij geven aan welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en met wie we de gegevens delen.

Het gebruik van uw persoonsgegevens
Kinderdagverblijf Thuis maakt gebruik van een elektronisch klantdossier en een digitale financiële administratie. In het elektronisch klantdossier worden de NAW-gegevens en plaatsingsgegevens van ouders en kinderen verwerkt. In de digitale financiële administratie worden uw bankgegevens verwerkt. Dit alles met als doel de registratie en ondersteuning van het administratieve proces. Als kinderopvang organisatie en als werkgever kunnen wij niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Maar we doen dit alleen zoveel als noodzakelijk en met zodanige beveiligingsmaatregelen dat de bedrijfsvoering niet te veel belemmerd wordt.

Welke persoonsgegevens hebben wij van u nodig en waarvoor
De volgende gegevens gebruiken wij voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie:

 •  Naam ouders/verzorgers en kinderen
 • Adresgegevens
 • Geboortedata
 • Telefoonnummers ouders/verzorgers
 • E-mailadres ouders/verzorgers
 • Nationaliteit
 • Geslacht kind
 • Naam/telefoon huisarts
 
Deze gegevens zijn nodig voor de uitwisseling tussen instanties en organisaties die ook betrokken zijn bij de opvang van uw kind:
 
 •  Burgerservicenummer (BSN) ouders/verzorgers en kinderen
 
Deze gegevens zijn nodig bij eventueel overleg met het CJG team van de Gemeente Moerdijk:
 
 • Werk/opleiding
 
Kinderen dienen verzekerd te zijn:
 
 • Zorgverzekering + polisnummer

Deze gegevens zijn alleen nodig indien van toepassing

 • Bijzonderheden met betrekking tot verzorging en/of gezondheidsaspecten

Als we foto- of filmmateriaal van uw kind willen gebruiken voor publicatie vragen we daarvoor altijd vooraf toestemming.

Hoe verkrijgt Kinderdagverblijf Thuis uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens verkrijgen wij d.m.v. het inschrijf – en intakeformulier.

Het gebruik van uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u diensten te leveren waar u ons om vraagt. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen;
 • Een contract voor plaatsing van uw kind af te sluiten;
 • U de facturen te sturen en/of de automatische incasso uit te voeren;
 • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen;
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt;
 • U te informeren over onze activiteiten en over algemene informatie m.b.t. Kinderdagverblijf Thuis.


Wij beperken intern gebruik van uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dit regelen we door die medewerkers bevoegdheid te verlenen voor toegang tot de systemen waar uw persoonsgegevens in staan.

Extern gebruik van de gegevens
Voor onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die. Hierdoor kan het voorkomen dat een medewerker van een leverancier tijdelijk in aanraking komt met persoonsgegevens. Wij eisen van onze leveranciers dat zij op dezelfde zorgvuldige manier omgaan met persoonsgegevens als Kinderdagverblijf Thuis zelf. Met elke leverancier maken we hier schriftelijke afspraken over.

Het bewaren van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Of zolang als nodig is voor de doelen waar we het in de Privacyverklaring over hebben en voor het naleven van wetten en regelgeving.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
U heeft zelf ook recht op inzage van uw persoonsgegevens. Wanneer u een (schriftelijk) verzoek indient tot inzage van uw gegevens worden deze verstrekt als er voor ons voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt ons altijd vragen uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te wissen. Wij wijzigen of wissen uw gegevens tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

Vragen en/of klachten
Heeft u vragen over onze privacyverklaring of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Stel uw vraag via het e-mailadres info@kinderdagverblijfthuis.nl. Ook als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt uw klacht melden via e-mailadres info@kinderdagverblijfthuis.nl. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen met elkaar dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van Privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, vermelden wij dit duidelijk op onze website.