Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling 
In deze voorwaarden en de op basis hiervan te sluiten contract kinderopvang wordt verstaan onder:

Contractant: het bedrijf, de instelling of de ouders waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan;
Ouders: de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van het op Kinderdagverblijf Thuis geplaatste kind;
Werkdag: alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag en zondag, algemeen erkende feestdagen en vooraf geplande (vakantie) dagen; Dagdeel: de ochtend of middag van een werkdag, hetzij van 7.30uur tot 13.30uur, hetzij van 12.00uur tot 18.00uur;
Kindplaats: een of meer dagdelen per week kinderopvang bij Kinderdagverblijf Thuis. Onder een volledige kindplaats wordt verstaan tien dagdelen per week kinderopvang;
Kinderopvang: het een of meer dagen c.q. dagdelen per week, buiten de eigen huishouden, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, afkomstig uit meerdere huishoudens; Kinderdagopvang: de opvang en verzorging die vereist is voor een kind van ca 8 weken tot 4 jaar.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake kinderopvang en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van zodanige contracten, door ons aangegaan, met rep. Gedaan aan derden.

Artikel 3: Wachtlijst 
Kinderdagverblijf Thuis doet hun uiterste best het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouder gewenste dag(en) of dagdelen. Indien dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook, zal het kind op een wachtlijst worden geplaatst. Indien een gereserveerde plaats door de ouder wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Artikel 4 : Toelating van kinderen 
1. Kinderdagverblijf Thuis laat kinderen toe in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. 
2. Een kind dat geestelijke of lichamelijke gezondheidsachterstand heeft, beoordeelt kinderdagverblijf Thuis of het kind wel of niet wordt toegelaten. Kinderdagverblijf Thuis overlegt dit altijd met de ouder(s). 
3. De ouder(s) draagt zorg voor dat bij de aanmelding alle gegevens worden verstrekt die op alle wijze van belang kunnen zijn binnen kinderdagverblijf Thuis. 
4. De ouders van een ziek kind, welke reeds op kinderdagverblijf Thuis worden opgevangen brengen het kind niet naar het kinderdagverblijf. Er is sprake van ziekte onder meer indien een kind een lichaamstemperatuur heeft van 38,5 graden of hoger, dan wel indien het kind een besmettelijke ziekte heeft. Indien het kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, zal direct contact worden gezocht met de ouder(s). Zij dienen het kind dan in overleg te komen ophalen of op te laten halen. Tevens zal de ouder(s) een “achtervangadres’’ bij kinderdagverblijf Thuis achterlaten. 
5. Ouder(s) stemmen in met het pedagogisch beleidsplan van Kinderdagverblijf Thuis welke op aanvraag wordt uitgeleend.

Artikel 5: Totstandkoming van contracten 
Contracten zijn pas geldig als ze wederzijds ondertekend zijn.

Artikel 6: Inhoud en duur van contracten 
1. Kinderdagverblijf Thuis stelt de contractant overeengekomen kindplaatsen ter beschikking voor opvang van de kinderen. Voor plaatsing geldt een minimale afname van 2 dagdelen per kind per week. 
2. Kinderdagverblijf Thuis kan een aangemeld kind weigeren te plaatsen indien dat kind naar algemeen aanvaarde maatstaven -in verband met medische of andere bijzondere indicaties- in aanmerking dient te komen voor bijzondere, gespecialiseerde kinderopvang. 
3. De overeenkomst van dagopvang duurt, tenzij schriftelijk dan wel anders is overeengekomen, tot de vierde verjaardag van het kind. 
4. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op de onderneming in kinderopvang kan beïnvloeden hebben de ouders en de onderneming in kinderopvang het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen. 
5. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van het aantal overeengekomen dagdelen te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring, met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en in ieder geval per de eerste van de maand. 
6. De overeenkomst kan per de 1e van de maand worden opgezegd.

Artikel 7: De tarieven m.b.t. de kinderopvang 
1. Voor de geboden kinderopvang is een betaling verschuldigd aan Kinderdagverblijf Thuis. Kinderdagverblijf Thuis factureert de verschuldigde bedragen vooraf per maand. 
2. Kinderdagverblijf Thuis behoudt zicht het recht voor om in verband met de maatschappelijke prijsontwikkelingen over te gaan tot aanpassing van de tarieven. Deze aanpassing zal minstens 2 maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant worden medegedeeld. 
3. Vanaf het moment dat kinderdagverblijf Thuis  B.T.W.- verplicht wordt, zal B.T.W. worden doorberekend. 
4. Als het contract van de beschikbaar gestelde kindplaats, ongeacht of deze slechts voor een deel of in het geheel niet wordt benut, is de contractant de betaling verschuldigd. 
5. Indien de kinderopvang binnen 2 maanden voor de overeengekomen plaatsing wordt opgezegd, is de contractant aan kinderdagverblijf Thuis verschuldigd het overeengekomen tarief over 2 maanden. 
6. Het contract betreffende kinderopvang kan tussentijds schriftelijk beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 
7. Het contract wordt onmiddellijk beëindigd bij overlijden van het kind of bij blijvende ziekte van het kind, zodanig, dat het kind geen gebruik meer kan maken van de kinderopvang.

Artikel 8: Betalingscondities
1. De factuur wordt verstuurd via e-mail. 
2. Betaling d.m.v. automatisch incasso wordt uitgevoerd rond de 23e van de maand voordat de opvang plaats vindt. 
3. Indien de betaling niet op de 23e van de maand via automatische incasso geïncasseerd kan worden volgt er na 10 dagen een herinnering. Indien de betaling 10 dagen na dagtekening niet op onze rekening is bijgeschreven volgt een 2e herinnering. Bij niet betalen zal Kinderdagverblijf Thuis 10 dagen na het sturen van de 2e herinnering een 3e herinnering sturen, waarna kinderdagverblijf Thuis gerechtigd is de opvang met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

Kinderdagverblijf Thuis heeft een aansprakelijkheid – en ongevallenverzekering afgesloten. Kinderdagverblijf Thuis sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan , door wie ook ingesteld en voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door genoemde verzekeringen en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed.

Artikel 10: Overmacht 
Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijke in gebreke blijven van een derde van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke kinderdagverblijf Thuis redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

Artikel 11: Klachtenregeling 
Kinderdagverblijf Thuis heeft een externe klachtenregeling opgesteld. Op verzoek kan een ouder een exemplaar van het klachtenreglement ontvangen. 

Artikel 12: Slotbepaling 
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid, tot een voor beide acceptabele oplossing te komen.  Eventueel uit het contract voortvloeiende geschillen die niet tot een overeenstemming leiden, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.